Durango

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak, otsailaren 25eko 2/2004 Legeak eta, pertsona fisikoen babesa eta beren datu pertsonalen tratamenduaz eta datu horien zirkulazio libreaz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduak ezarritakoaren arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak SAIBI KALEA, 10‐3.a / 48200 DURANGO (Bizkaia)) helbidea duen DURANGOKO UDAL EUSKALTEGIAk kudeatuko dituela. Datuen tratamenduaren helburua ikasleen kudeaketa zein euren ikas‐prozesuaren garapena da eta (euskaltegiak edo dagokion erakundeak izan ditzakeen beste helburuak zehaztu, esate baterako, kontratatutako hezkuntza zerbitzuak ematea), Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa izeneko azaroaren 25eko 29/1983 Legeak
araututakoa betetzeko eta interesdunak emandako onarpenarekin. Datuak epe zehatzik gabe gordeko dira, aipatutako helburua lortzeko beharrezkoak edo bereizleak diren bitartean edo interesdunak kontrakorik adierazten ez duen bitartean.
Datuak HABE erakundeari helaraziko zaizkio, erakunde honek Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea Sortaraztekoa eta Euskaltegiak Araupetzezkoa izeneko azaroaren 25eko 29/1983 Legearen arabera ikasleen kudeaketa, euren ikas‐prozesuaren garapena, HABEren gaitasun‐mailen egiaztapena, ikasleen diru‐laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko foru aldundiek eta udalek xede berberarekin izan ditzaketen datuekiko erkaketa
eta euskalduntzearen arloarekin lotutako kanpainei edota programei zein baliabideei buruzko informazioaren edo asebetetze‐galdetegien bidalketak egin ditzan.
Interesdunak datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean fitxategian sartu, zuzendu, deuseztatu, tratamendua mugatu, garraiatu eta aurkaratzeko eskubideak erabil ditzake. Halaber, bere adostasuna baliogabetzeko eskubidea du. Datuen Babeserako Euskal Agentziaren aurrean ere erreklamazioa aurkezteko eskubidea du.
Interesdunak datuen babesari buruzko informazioa gehigarria matrikula egin duen zentroan edo ondoko helbide elektronikoan eskura dezake: http://www.durangoeuskaltegia.net


Durangoko Udal Euskaltegia
Saibi kalea, 10 3
48200 Durango
Telefonoa: 94 603 00 40
Email: euskaltegia@durangoeuskaltegia.net